1-2/2009
 
Ze świata
m.in. Budowa głębokiego tunelu pod przełęczą Gothard w Szwajcarii. Nowe twardsze szyny można eksploatować przez 40 lat. Zakłady Skoda wyprodukowały 3-systemową lokomotywę na 200 km/h. Szwajcarzy inwestują w tabor pasażerski.
   
Z Unii Europejskiej
m.in. W kierunku bardziej konkurencyjnego transportu kolejowego w Europie. Nowelizacja dyrektywy o bezpieczeństwie kolei i certyfikacja zakładów utrzymania taboru kolejowego. Unijny program działania dla promowania dla promowania zrównoważonej mobilności w miastach. Inteligentne systemy transportowe i usługi - inicjatywy na rzecz przyspieszonego wdrażania w Europie.
 
Z kraju
m.in. PKP Intercity otrzymało pierwszą lokomotywę Taurus. Bombardier dostarczył wagony sterownicze dla Kolei Mazowieckich. Kolej tunelem pod Łodzią coraz bliżej.
 
Jak sprawdzić zegarek, czyli koleje w Japonii
Autor: Jacek Wesołowski         
Przegląd systemu kolejowych przewozów pasażerksich w Japonii. Omówiono kolej Shinkansen, prywatne i trzeciego sektora. Ponadto opisano systemy obsługi pasażerów i usytuowanie dworców w kontekście miejskim.
 
Propozycje zmian zwiększających bezpieczeństwo na przystankach tramwajowych we Wrocławiu
Autor: Tomasz Korycki 
Przedstawione zostały rozwiązania przystanków tramwajowych w różnych miastach mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z nich podróżnych. We wnioskach przedstawiono propozycje rozwiązań dla Wrocławia.
 
Bal na dworcu w Koluszkach
Autor: Emilian Pajączkowski    
Opis zakresu prac i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych podczas modernizacji dworca kolejowego w Koluszkach.
 
Modernizacja tramwajowej stacji prostownikowej
Autor: Jacek Jastrzębski          
W artykule przedstawiono zakres modernizacji stacji prostownikowej „1 Maja” w Łodzi, przeprowadzonej w latach 2007–2008 przez łódzką spółkę ELESTER-PKP. Pierwsza część artykułu zawiera dokładny opis oryginalnych rozwiązań technicznych z 1959 r. W drugiej części przedstawiono szczegółowy opis techniczny zmodernizowanego obiektu, pokazujący aktualne standardy w zakresie modernizacji stacji prostownikowych komunikacji miejskiej.
 
Pierwsze lokomotywy do obsługi korytarza A wyposażone w system Atlas 200
Autor: Benjamin Gentina, Serge Henrot, Bernard Herrent, Christian Schauke-Mau, Patrick Zoetardt
Opis projektu wyposażenia lokomotywy typu ES 64w system ETCS z możliwością przejazdu przez wszystkie systemy sygnalizacji w korytarzu A (Holandia - Włochy).
 
Charakterystyka sygnałów systemów satelitarnych i radionawigacyjnych dziś oraz w przyszłości
Autor: Jacek Januszewski        
Ostatnie lata przyniosły wiele istotnych zmian w statusach operacyjnych i praktycznej eksploatacji nawigacyjnych systemów satelitarnych (NSS) i naziemnych systemów radionawigacyjnych (NSRN), w tym także charakterystyce sygnałów tych systemów. W artykule opisano sygnały transmitowane przez obecne i przyszłe satelity systemów GPS i GLONASS oraz przyszłe satelity systemów Galileo i Compass, urządzenie AIS oraz stacje nadawcze systemu naziemnego Loran C, zwłaszcza odmiany eLoran. Zestawiono też obecne i przyszłe częstotliwości nośne, kody wraz z przyjętą numeracją, struktury sygnałów systemów GPS, GLONASS i Galileo, a dla systemu GPS gęstość mocy odbieranego sygnału.
 
Analiza zużycia energii w systemach elektrycznego ogrzewania rozjazdów
Autor: Andrzej Białoń, Jerzy Mikulski    
Jednym z ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo na kolei jest poprawna praca rozjazdów. Rozjazd kolejowy jest newralgicznym elementem drogi kolejowej, szczególnie narażonym na negatywne oddziaływanie śniegu i niskich temperatur. W okresie zimowym występują utrudnienia związane z działaniem tych urządzeń. Opady śniegu lub oblodzenie szyn powodują blokowanie się iglic rozjazdowych, a niska temperatura zwiększa opory ruchu zamknięć nastawczych.
 
Poszukiwania metody określania sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
Autor: Władysław Koc, Anrzej Wilk, Sławomir Grulkowski, Piotr Chrostosławski
W artykule przedstawiono w zarysie przegląd wybranych prac badawczych nad znalezieniem metody określania sił podłużnych w szynach toru bezstykowego, przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Rozległość tych badań jest imponująca, jednak efekty wciąż nie są do końca zadowalające. Jak dotąd nie opracowano bowiem metody bezpośredniego pomiaru sił podłużnych, dostosowanej w pełni do warunków praktyki utrzymaniowej
 
Nowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - szanse i zagrożenia
Autor: Tadeusz Dyr      
Do konsultacji społecznych przesłano projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 28.11.2008 r. Jest to kolejna próba regulacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Ustawa ma być uszczegółowieniem regulacji zawartych w rozporządzeniu (WE) 1370/20071) i wraz z nim ma stanowić ramy prawne dla realizacji usług w transporcie publicznym w Polsce. Termin oraz zasady wejścia w życie ustawy zostaną określone w ustawie. Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zapisano w niej, że ustawa o publicznym wransporcie zbiorowym wejdzie w życie 3 grudnia 2009 r., tj. w dniu, którym zacznie obowiązywać rozrządzenie (WE) 1370/2007.
 
Uprawnienia budowlane w zawodach związanych z budową infrastruktury kolejowej w kontekście aktualnych uregulowań prawnych
Autor: Jan Boryczka    
 
Z żałobnej karty
4 lutego 2009 r. odszedł od nas na zawsze dr Leon Skoczyński – sekretarz generalny SITK RP
 

3/2009
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Ocena bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce
Autor: Stanisław Janusz Cieślakowski  
 
Postawy ochrony przeciwporażeniowej w kolejowych sieciach trakcyjnych prądu stałego
Autor: Jakub Jabłoński
 
Ocena stosowanych na PKP rozwiązań w ochronie ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych
Autor: Zygmunt Kulhawik         
 
Struktury organizacyjne i własnościowe w transporcie kolejowym
Autor: Anna Mężyk      
 
Zmiany w cenniku dostępu do infrastruktury kolejowej mające na celu pobudzenie regionalnych przewozów pasażerskich
Autor: Anna Gajna       
   
Modele eksperckie w planowaniu zakupów podzespołów do produkcji taboru szynowego
Autor: Paulina Wełnic   
 

4-5/2009
 
Ze świata
m.in. Budowa kolei RandstadtRail, Lokomotywy TRAXX Bomabrdiera z Kassel
 
Z Unii Europejskiej
Komisja Europejska właścicielem systemu satelitarnego EGNOS. Miliard euro na sieć TEN-T. Operatorzy transportu kolejowego występują o wsparcie. Priorytetowe korytarze dla ruchu towarowego.
 
Z kraju
Inwestycje w dworce kolejowe.
 
SITK aktualności
Konferencja "Regulacje prawne w zakresie interoperacyjności kolei".
 
Pociągi Pendolino w obsłudze intercity
Autor: Sabina Puławska           
Opis systemu pociągów w Wlk. Brytanii opartego na pociągach Pendolino. Konstrukcja pociągów i organizacja ich utrzymania. Opis najnowszych pociągów Pendolino dla kolei włoskich i Cisalpino.
 
Doposażenie, remotoryzacja oraz modernizacja liniowych i manewrowych lokomotyw spalinowych w PESA Bydgoszcz S.A.
Autor: Zygmunt Marciniak        
Opisy projketów modernziacyjnych różnych typów lokomotyw spalinowych.
 
Aktualny stan wdrażania interoperacyjności na kolejach Unii Europejskiej
Autor: Marek Pawlik, Jan Raczyński     
Wymagania nowej dyrektywy o interoperacyjności kolei europejskich. Zakres obowiązywania specyfikacji TSI. Obecny i docelowy stan prawny w zakresie standaryzacji w transporcie kolejowym.
 
Wymagania spoczywające na dostawcach urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynikające z dyrektywy o bezpieczeństwie kolejowym
Autor: Jerzy Skrypko   
Analiza wymagań dyrektyw o bezpieczeństwie kolei w zakresie dostaw urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i sposób odbioru tych urządzeń.
 
Ochrona środowiska w unijnych regulacjach prawnych
Autor: Magdalena Ożóg, Sabina Puławska       
Analiza unijnej polityki transportowej w zakresie ochrony środowiska. Główne programy poprawy ochorny śrdowiska. Wymagania dla sektora kolejowego.
 
IRIS - system certyfikacji producentów
Autor: Szymon Wapiennik        
Opis systemu wzajemnej certyfikacji dostawców dla transportu kolejowego.
 
Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie (sterowanie ruchem kolejowym)
Autor: Witold Olpiński  
Opis wymagań zawartych w sepcfikacji TSI sterowanie: zasady wdrożenia, plany implementacji na sieci kolejowej UE.
 
Metro w Budapeszcie
Autor: Marek Graff, Ronald von Bagratuni        
Histora rozwoju sieci metra, statystyka linii, opisy taboru metra
Koleje Górnicze KWB Konin
Autor: Andrzej Rudziński          
Opis sieci kolejowej, tabor kolejowy, organizacja ruchu i eksploatacja.
 
Ochrona przeciwporażeniowa na kolejach Republiki Czeskiej
Autor: Martin Molak     
 

6/2009

Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Lokomotywy elektryczne i spalinowe PRIMA
Autor: Ryszard Rusak  
 
Metro w Londynie
Autor: Marek Graff       
 
Stan bezpieczeństwa w komunikacji tramwajowej w Polsce
Autor: Wiesław Dźwigoń          
 
Szacowane kosztu cyklu życia według Polskiej Normy PN-EN 60300-3-3
Autor: Paulina Wełnic   
 
Tankowanie paliwa a systemy kontroli zużycia paliwa
Autor: Henryk Rzepiejewski      
 
Odchyłki dopuszczalne torów według normy europejskiej i wynikające stąd problemy
Autor: Henryk Bałuch   
 
Zasady konkurencji na rynku transportowym
Autor: Tadeusz Dyr      
 

7-8/2009
 
Refleksje nad 28-letnim dorobkiem konferencji Drogi Kolejowe
Autor: Andrzej Gołaszewski      
 
Struktura kolejowa - stan obecny oraz zagrożenia dla jej rozwoju
Autor: Krzysztof Groblewski     
 
Ocena stanu technicznego linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Autor: Romuald Jakubowski    
 
Projektowanie profilu prędkości na modernizowanych liniach kolejowych
Autor: Andrzej Massel  
 
Wpływ modernizacji linii kolejowych na ich przepustowość
Autor: Jeremi Rychlewski         
 
Specustawa kolejowa i drogowa a inwestycje infrastrukturalne
Autor: Tomasz Warsza, Kamil Wilde     
 
Nowe rozwiązania techniczne oraz nowe konstrukcje rozjazdów kolejowych zastosowanie oraz planowane do zabudowy na sieci PKP PLK S.A.
Autor: Dariusz Korab  

Kształtowanie układów geometrycznych toru z uwzględnieniem trwałości nawierzchni
Autor: Henryk Bałuch, Maria Bałuch      
 
Złącza izolowane z zastosowanie poliamidów
Autor: Stanisław Zimnoch        
 
Podtorze odcinka doświadczalnego nawierzchni kolejowej na CMK
Autor: Łucjan Siewczyński, Ryszard Porębski   
 
Koncepcja przeglądów okresowych rozjazdów
Autor: Zbigniew Kędra 
 
Trwałość eksploatacyjna szyn na wybranych odcinkach toru nr 1 i 2 linii Katowice - Tczew
Autor: Rafał Radomski 
 
Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego
Autor: Władysław Koc, Cezary Specht  
 
Wpływ ekstremalnych deformacji nieciągłych podtorza górniczego na nośność i stateczność modernizowanych linii kolejowych
Autor: Kazimierz Kłosek           
 
Graniczne wartości nadwyżek dynamicznych przy wykrywaniu przez urządzenia detekcji taboru płaskich miejsc na kołach
Autor: Maria Bałuch     
 
Określanie oporu poprzecznego podsypki podczas pracy podbijarki torowej
Autor: Władysław Koc, Andrzej Wilk, Piotr Chrostowski, Sławomir Grulkowski   
 
Charakterystyka bocznego zużycia szyn w łukach torów tramwajowych
Autor: Sławomir Grułkowski     
 
Wpływ zjawiska piętrzenia wody powodziowej na stateczność nasypu kolejowego
Autor: Adam Balawejder, Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki        
 
Ściany oporowe o przekroju kątowym (numeryczna analiza stateczności)
Autor: Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Wiesław Kielanowski   
 
Badania porównawcze nawierzchni kolejowej na odcinkach testowych linii CMK
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Jerzy Stawowiak, Grzegorz Szczepaniak-Krupowski         
 

9/2009
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich niskopodłogowych i o średniej wysokości podłogi
Autor: Harry Hondius   
 
Nowe tramwaje w Polsce
Autor: Tomasz Gieżyński         
 
Inwestycje w infrastrukture tramwajową w Polsce - dziś i perspektywy
Autor: Anna Seweryn   
   
Solaris Tramino - nowa siła na tramwajowym rynku
Autor: Tomasz Gieżyński         
 
Efektywność działania smarownic a redukcja hałasu generowanego na łukach linii tramwajowych
Autor: Jerzy Zariczny, Sławomir Grulkowski      
 
Zarządzanie nowoczesną zajezdnią
Autor: Wojciech Ulanowski, Rafał Golicki         
 
Kolej Metropolitana w Trójmieście - geneza, cele i szanse projektu
Autor: Antoni Szczyt    
 
Tramwaje RegioCitadis w Kassel
Autor: Marek Graff       
 
IFS jako narzędzie do zarządzania projektem zgodnie ze standardem IRIS
Autor: Paulina Wełnic   
 
Badania i analiza wymuszeń kinematycznych drgań tramwajów
Autor: Andrzej Grzyb, Tomasz Czauderna         
 
Zastosowanie nowoczesnych technik pomiaru i oprogramowania do regulacji osi torów
Autor: Maciej Jamka, Sergiusz Lisowski, Michał Strach
 

10/2009
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne przyszłości transportu w Unii Europejskiej
Autor: Magdalena Ożóg           
 
Koleje dużych prędkowści a obsługa regionów
Autor: Andrzej Massel, Piotr Malepszak
 
Inwestycje kolejowe z funduszy unijnych
Autor: Anna Seweryn   
 
System pomiarowy do prób obciążeniowych agregatów prądotwórczych lokomotyw spalinowych
Autor: ZEPWN Jerzy Czerwiński i wspólnicy - Spółka Jawna     
 
Asynchroniczny napęd z hamowaniem odzyskowym do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 i EN71
Autor: Janusz Biliński, Sylwester Buta, Emill Gumarczyk, Jerzy Kaska  
 
Most i tunel przez cieśninę Oresund między Szwecją i Danią
Autor: Marek Graff       
 
Duże projekty kolei niemieckich
Autor: Maciej Kaczorek, Agnieszka Kubicka     
 
Wykorzystywanie infrastruktury kolejowej w obsłudze ruchu regionalnego
Autor: Bożysław Bogdaniuk     
 
Wybrane zagadnienia utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Autor: Kazimierz Szadkowski   
 
Analiza czynników ograniczających parametry trakcyjne lokomotyw elektrycznych o układzie osi CoCo, zasilanych z sieci 3 kV DC
Autor: Eugeniusz Kałuża          
 

11/2009
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Przegląd najszybszych pociągów świata w latach 2007-2009
Autor: i
 
Energetyczne aspekty modernizacji taboru i zwiększania prędkości ruchu pociągów elektrycznych
Autor: Adam Szeląg     
 
Metro w Helsinkach
Autor: Marek Graff       
 
Laserowy pomiar układów geometrycznych rozjazdów
Autor: Janusz Madejewski        
 
Systemy ogrzewania wagonów samowyładowczych typu VAP i 410V - Koleje Górnicze KWB "Konin" w Kleczewie S.A.
Autor: i
 
Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej, informacyjnej i sprzedażowej, jako warunek efektywnej demonopolizacji pasażerskiego transportu kolejowego
Autor: Michał Wolański
 

12/2009
 
Ze świata
Modernizacja kolei Mongolii. Tor na płycie betonowej jest bliski doskonałości. Koleje SJ sprzedają bilety na aukcjach internetowych. Pierwsza ekologiczna stacja metra RER w Paryżu.
 
Z Unii Europejskiej
UE inwestuje pierwszą część z 500 mln euro z funduszy TEN-T w prace związane z infrastrukturą. Komisja upomina państwa członkowskie za brak wdrożenia „pierwszego pakietu kolejowego”.
 
Z kraju
Modernizacja dworca kolejowego w Nałęczowie. Nowe spalinowe zespoły trakcyjne dla Lubelszczyzny.
 
TRAKO 2009
 
Transport w Traktacie Lizbońskim
Autor: Magdalena Ożóg, Sabina Puławska       
W artykule przeprowadzono analizę zapisów traktatowych w sektorze transportu. Ponadto przedstawiona została struktura Dyrekcji Gneralnej ds. Transportu i Enrgii oraz innych instytucji unijnych związanych zakresem swojej działalności z transportem.
 
Kolej miejska w Berlinie
Autor: Marek Graff       
 
Likwidacja linii tramwajowych w konurbacji GOP w aspekcie rosnącego zatłoczenia na drogach
Autor: Krzysztof Bojda 
 
Lokomotywa ES64U4
Autor: Jarosław Siedlecki         
Obszerny opis techniczny lokomotywy oraz charakterystyki eksploatacyjne.
 
Ocena celowości stosowania w taborze trakcji tramwajowej kondensatorowych zasobników energii hamowania odzyskowego
Autor: Tadeusz Smolarek         
 
Zaburzenia radioelektryczne na terenie kolejowym
Autor: Andrzej Białoń, Artur Dłużyniewki, Mieczysław Laskowski           
 
Zarys analizy efektu progowego przy łączeniu nawierzchni podsypkowych z innymi typami nawierzchni
Autor: Juliusz Sołkowski          
 
Możliwości oceny naprężeń w szynach toru bezstykowego
Autor: Kazimierz Towpik