1/1984
 
Ruch pasażerski na cenzurowanym
Godlewski R.
 
Mikroskop czy statystyka?
Woch J.
 
Ładowanie i zabezpieczanie przesyłek międzynarodowych
Tumielewicz M.
 
Termin wykonania umowy przewozu osób
Kolarski A.
 
Charakter prawny umowy przewozu w świetle CIM i SMGS
Żółciński Z.
 
Przewóz materiałów niebezpiecznych. Kierunki zmian przepisów międzynarodowych
Choroś R.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. XII – Bilans potrzeb i zdolności przewozowej wagonów do przewozu podróżnych
Blotko K.
  
 
2/1984
 
Potrzeby służby ruchu w dziedzinie zastosowań informatyki
Kulig J., Piotrowski S.
 
Kierunki zastosowań systemów informatycznych dla rozwiązywania trudności eksploatacyjnych w Południowej DOKP
Nędza K.
 
Problemy poprawy eksploatacji wagonów towarowych
Mierzejewski E.
 
Uszkodzenia wagonów towarowych – i co dalej?
Pietruszka W.
 
Bezpieczeństwo przewozu przesyłek
Tumielewicz M.
 
Budowa hamulców torowych na grupie „B” stacji Łazy wraz z modernizacją grupy. Wykonawstwo robót
Chudziak B.
 
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe – historia i teraźniejszość
Soida K., Wrodarczyk R.
 
Japońskie linie wielkich prędkości
Czerwiński R.
 
 
3/1984
 
Przepustowość sieci kolejowej
Woch J.
 
Stan i perspektywy rozwoju informatyki w służbie ruchu Południowej DOKP
Stoch S., Donizak J.
 
Numeryczne śledzenie wagonów SŻD na sieci PKP przyjmowanych przez przejście graniczne Medyka – Mościska
Nędza K.
 
Kryteria przewozów międzynarodowych
Żółciński Z.
 
Odpowiedzialność za bagaż w przewozie koleją
Kolarski A.
 
O pracy płozowych
Cieślakowski S.J.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. XIII – Praktyczne przykłady obliczeń
Blotko K.
 
Przydatność pracowniczych rozwiązań wynalazczych w eksploatacyjnych służbach PKP
Jurewicz A.
 
 
Kolej na równiku
Czerwiński R.
 
 
4-5/1984
 
Założenia rozwoju bazy technicznej kolei do 1990 r.
Łoziński R.
 
Informatyka w służbie ruchu
Woch J.
 
Przyczynek do oceny gospodarowania wagonami towarowymi na PKP
Perenc J.
 
Rezerwa węglarek – konieczność czy zbytek?
Walczak B.
 
Zaspokajanie potrzeb przewozowych w warunkach reformy gospodarczej
Gołębiewski S.
 
Aspekty współpracy spedytora międzynarodowego z koleją
Lesiak J.
 
Wyładowywarka wagonów WWJ-115 i jej zastosowanie
Poliński J.
 
Współzawodnictwo pracy stacji PKP „Pasażerskie Lato”
 
Zadania transportu kolejowego w 1984 r.
 
 
6/1984
 
Wiceminister dr Adam Wielądek o reformie w PKP
 
Niektóre problemy wywozu węgla w 1983 r.
Palarz L., Spyrko B.
 
Kontrola biegu pociągów podmiejskich w WWK
Bujnowski W.
 
Drukarki biletowe na mikroprocesorach
Krawczyk S., Muzioł T.
 
Pasażerskie problemy w pracy stacji Bydgoszcz Główna
Woźny M.
 
Nierozwiązany problem zorganizowanej obsługi torów ogólnego użytku na PKP
Idzik Z.
 
Wypadkowość kolejowa w świetle statystyki UIC
Pertkiewicz M.
 
Atrakcyjna powiatówka
Moczulski M., Pokropiński B.
 
Projekt ustawy „Prawo przewozowe”
 
Praca przewozowa w marcu i kwietniu
 
 
7/1984
 
Kolej na progu 40-lecia
Zamkowska S.
 
Czterdziesta rocznica lubelskiej DOKP
Bućko J.
 
Wspomnienia z lat walki i pracy
Flisiuk E.
 
Lipiec 1944
Kukiełka M.
 
Odbudowa urządzeń kolejowych w rejonie Chełma i Rejowca
Michalczuk J.
 
Pierwsze powojenne lata kolejarzy z Zamościa
Suszyna B.
 
Znaczenie Białego Zagłębia dla Wschodniej DOKP
Ruszniak Z.
 
Podstawowe kierunki zmian „Taryfy towarowej PKP”
 
Oś transportowa „Bałtyk”
Kuziemkowski R.
 
Transport w Arabii Saudyjskiej
 
 
8/1984
 
Warunki przewozu osób w komunikacji CIV i SMPS
Bukowska M.
 
Efektywność pracy drużyn konduktorskich obsługujących pociągi pasażerskie w 1983 r.
Przybyłowska G.
 
Sposoby określania zdolności przepustowej linii PKP
Łaszkiewicz R.
 
Równoległe rozrządzanie wagonów i możliwości jego zastosowani na stacjach PKP
Cisowski T.
 
Podstawy tworzenia matematycznych modeli ruchu kolejowego
Bereziński M.
 
Stacja Łazy po modernizacji
Piszczek J., Suchy D., Zając-Sztefka J.
   
O najstarszych mostach kolejowych na Wiśle
Chwaściński B.
 
Na szlakach Australii
 
Elektrycznym z Lublina do Chełma i Dorohuska
 
 
9/1984
 
Telegram Ministra Komunikacji do polskich kolejarzy
 
Racjonalizacja przewozów masowych PKP regionu krakowskiego
Idzik Z.
 
Nierówność stron umowy przewozu w świetle DKP
Pietruszka W.
 
Huta im. Lenina – specyfika współpracy kombinatu z PKP
Ścisło G.
 
Zwalczanie przestępczości na PKP
Wójcik E.
 
Międzynarodowy przewóz towarów w świetle nowej Konwencji o przewozie międzynarodowym kolejami – COTIF
Niezgoda W.
 
Przedsiębiorstwo wagonów sypialnych i restauracyjnych „Wars”
Kryszkiewicz S.
 
Znaczenia podziału kosztów działalności podstawowej kolei na ruch pasażerski i towarowy
Zawadzki E.
 
Praca przewozowa w lipcu
 
 
10/1984
 
Kierunki doskonalenia procesów planowania, oceny zatrudnienia oraz fundusz płac w PKP
Morawski W.
 
O ochronę własności społecznej i dobre imię kolejarzy
 
Struktura społeczno-zawodowa kolejarzy dopuszczających się kradzieży mienia (wstępna analiza w wybranych okręgach kp)
Sujka H.
 
Zwalczanie kradzieży przesyłek w Południowej DOKP
Rychlik W., Wójcik E.
 
Zapobieganie kradzieżom spirytusu z cystern
Wójcik E.
 
Badanie zapełnienia pociągów podmiejskich
Krawczyk S., Wierciszewski Z.
 
Wywóz towarów tranzytowych ze stacji Szczecin Port Centralny
Gil A.
 
IV sympozjum poświęcone racjonalizacji zużycia energii w elektrycznym transporcie pasażerskim
 
Propozycja udoskonalenia treści rozkazu szczególnego „S”
Chołda W.
 
Dorobek wydawnictwa TRANSPRESS
 
 
11/1984
 
BAM – drugi klucz do skarbca Syberii
Czerwiński R.
 
O dodatkowe wpływy dla PKP
Karpicki L.
 
Rezerwy przewozowe Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
Wrodarczyk R.
 
Elastyczność popytu na przewozy osób z biletami jednorazowymi na przykładzie Pomorskiej DOKP
Tarczyński W.
 
Nowy wzór zeszytów służbowego rozkładu jazdy pociągów towarowych
Bednarczyk M., Siewiera G.
 
Analiza procesu planowania operatywnego pracy stacji rozrządowej
Bartczak M.
 
Kolejarze nowosądeccy – tradycja i teraźniejszość
Hajduga S.
 
Kolejarze Lublina w przeddzień wyzwolenia
Żółciński Z.
 
Poglądy i opinie
 
Działania koordynacyjne w Rhine-Ruhr
 
Pociągi i ludzie
 
Ze świata
 
 
12/1984
 
Tendencje rozwoju transportu kolejowego
Krychniak S., Nowosielski L., Sitko A.
 
Rola i miejsce spedycji w systemie transportowym kraju oraz ocena jej rozwoju
Choińska I.
   
Przepustowość linii kolejowej a urządzenia zasilania elektroenergetycznego
Łuczywek Z., Wincencik K.
 
Przewozy płodów rolnych w 1984 r.
Marcinkowska A.
 
InterCargo – nowa atrakcyjna oferta przewozu ładunków niemasowych transportem kolejowym w RFN
Paprocki W.
 
Zastosowanie lewitacji magnetycznej na kolei
Przybyłowska G.
 
Mikroskop czy statystyka? – czyli jeszcze raz o sposobach oceny norm czasu operacji ruchowych
Woch J.
 
Poglądy i opinie
 
Działalność Intercontaineru
 
Czy drugi Kanał Panamski