1/1981
 
Praca kolei w 1980 r.
 
Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki
Goik H.
 
Dobrane towarzystwo
Ryński W.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie na terenie DRKP Lublin
Pukniel R.

Jak analizować wykorzystanie pojazdów trakcyjnych w pracy pociągowej (artykuł dyskusyjny)
Sawicki D.
 
Stan i potrzeby rozwojowe osobowego transportu linowego w Polsce
Gójski I.
 
Usprawnienie przewozów zwierząt koleją
Wojciechowski K.
 
Opracowanie tablic kierunkowych za pomocą komputera
Piotrowski S.
 
 
2/1981
 
Rozważania na temat zadań służby handlowo-przewozowej
Pająk R.
 
Rok 1981 w służbie ruchu
Sankowski K.
 
Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przesyłce towarowej i zwłokę w jej dostarczeniu
Siarkiewicz Z.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie w pracach OBET
Pawlicka Z.
 
Stacje postojowe i punkty bieżącego utrzymania taboru pasażerskiego
Soczka H., Wojsławski R.
 
Informatyka w operatywnej sprawozdawczości dyspozytorskiej
Piotrowski S.
 
O przewozach cementu w makroregionie południowym
Dziadek S.
 
Relacje kosztów i cen w przedsiębiorstwie PKP
Miecznikowski S.
 
 
3/1981
 
Wartość czasu podróży a odnowa gospodarcza
Tarski I.
 
Kalkulacja kosztów działalności kolei i transportu samochodowego
Rusińska T., Szczęsna H., Kielbratowska B.
 
Energochłonność przewozów pasażerskich
Pierzankowski R.
 
Przesłanki przemian struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie PKP
Kopa M.
 
Spis wagonów towarowych
Rogowski G.
 
O niektórych zmianach w przepisach RIV
Masikowski Cz.
 
Proces doskonalenia „Międzynarodowej kolejowej taryfy tranzytowej (MTT)”
Piaszczyk Z.
 
W sprawie likwidacji przejazdów bezbiletowych
Kasprzak W.
 
Z prac Komisji Sejmowej
 
 
4/1981
 
Sprawy transportu w reformie gospodarki narodowej
Olejniczak R.
 
Unormowanie prawne dodatkowych świadczeń przedsiębiorstw transportowych
Piekarska L.
 
O efektach niektórych decyzji w pracy kolei
Dąbrowski K.
 
Przejazdy kredytowane
Ulka Cz.
 
Pomiary przewozów pasażerskich w Śląskiej DOKP
Krawczyk S.
 
Kontrola czynności ekspedycyjnych dla zapewnienia wpływów finansowych PKP
Mielke H.
 
Wyniki kontroli biletowej
Sawala F.
 
Zarząd kolei portowej
Lewandowski A.
 
 
5/1981
 
Transportochłonność gospodarki narodowej i możliwości jej zmniejszenia
Kuziemkowski R.
 
Planowanie przewozów w warunkach reformy gospodarki
Michalski Cz.
 
Plan czy umowa – czyli o metodach organizowania przewozów
Kolarski A.
 
Co przynosi nowy rozkład jazdy pociągów?
 
Problemy rozwoju sieci kolejowej
Kisielewski T.
 
Przewozy koleją importowanych owoców południowych i warzyw
Puchta S.

Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Kilka refleksji z praktyki
Hajduga S.
 
 
6/1981
 
Trzy refleksje w sprawie teoretycznych podstaw badań transportochłonności
Morawski W.
 
Miejsce taryfy w systemie prawa przewozowego
Żółciński Z.
 
Ewolucja kolejowej taryfy osobowej w latach 1944-1981
Łoziński E.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie w warunkach pięciodniowego tygodnia pracy
Panków M., Góralczyk Z.
 
Uwagi o pracy organów kontrolno-rewizyjnych w pociągach pasażerskich na przykładzie Dolnośląskiej DOKP
Gołębiowski J.
 
Sprawy zatrudnienia w warunkach skróconego czasu pracy na PKP
Burzyński H.
 
Kolejowe prawo przewozowe w Królestwie Polskim
Goryszewski H.
 
 
7-8/1981
 
Przesłanki reformy gospodarczej w transporcie kolejowym
Kuziemkowski R.
 
Praca transportu kolejowego w warunkach pięciodniowego tygodnia pracy
Muszyński M., Kur H.
 
Letni szczyt w przewozach pasażerskich
Panków M.
 
Geneza taryfy EMPT
Mendyk E.
 
Problem płynności ruchu pociągów
Pielas Cz. P.
 
Współdziałanie służb kolejowych w gospodarowaniu wagonami towarowymi
Masikowski Cz.
 
Analiza obrotu wagonu towarowego
Świtkiewicz A.
 
Refleksje na temat projektowanych zmian taryf towarowych
Pierzankowski R.
 
Kilka uwag na temat odpowiedzialności przewoźnika
Kolarski A.

Przewozy towarów na paletach na podstawie SMGS
Żółciński Z.
 
Bieszczadzka kolejka leśna
Mikołajewski M., Suchorolski T.
 
 
9/1981
 
Problem samorządu w przedsiębiorstwie PKP (artykuł dyskusyjny)
Goryszewski H., Regulski A.
 
Reforma taryfy towarowej PKP
Kmieć A.
 
Transport w okresie jesienno-zimowym
Jagiełło A.
 
Mierniki oceny działalności kolei (artykuł dyskusyjny)
Kuziemkowski R.
 
Jaka reforma jest potrzebna kolejnictwu?
Michalski Cz.
 
Efektywność scentralizowanej obsługi torów ogólnego użytku
Engelhardt J.
 
Koleje japońskie rozwijają sieć Shinkansen
 
 
10-11-12/1981
 
Jaka reforma w transporcie kolejowym?
Braś W.
 
Ceny usług transportowych jako narzędzie sterowania procesami transportowymi
Szczepankowski M.
 
Niektóre aspekty scentralizowanej obsługi torów ogólnego użytku
Engelhardt J.
 
Skutki nieprawidłowego używania wagonów towarowych
Igliński E.
 
Problemy organizacji wywozu węgla z terenu Śląskiej DOKP
Siewiera G.
 
Następstwa pięciodniowego tygodnia pracy dla organizacji ruchu towarowego
Sawicki D.
 
Problematyka przechowywania w transporcie kolejowym
Piekarska L.
 
Jak inne koleje rozwiązują problemy szczytowego natężenia przewozów pasażerskich?
Szyszka S.
   
Radiołączność pociągowa na PKP
Grądzki B.
 
Wpływ niektórych czynników pozatransportowych na kształtowanie się transportochłonności budownictwa
Kokoszyn J.
 
120 rocznica otwarcia linii kolejowej Bydgoszcz – Toruń – Otłoczyn
Mierzyński J.