1/1980
 
Ocena przewozów kolejami normalnotorowymi w roku 1979
 
Popyt na przewozy ładunków kolejami do roku 1990
Badach K.
 
Magistrala hutniczo-siarkowa LHS i jej znaczenie
Domański M.
 
Współpraca PKP z kolejami resortu górnictwa i żeglugą śródlądową w obrębie Śląskiej DOKP
Kisielewski T.
 
Transport kolejowy w obsłudze przewozów pasażerskich Śląskiej DOKP do roku 1990
Zogała L.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie DRKP Legnica
Rzehak J.
 
Rola dyspozytur w operatywnym zarządzaniu procesem przewozowym kolei
Medeński W.
 
Przestrzeganie przepisów podstawą bezpiecznego prowadzenia ruchu
Guzowski B.
 
Praca kolei w zespole portowym Szczecin – Świnoujście
Gil A.
 
Szybkie pociągi na kolejach brytyjskich
Łaszkiewicz R.
 
 
2/1980
 
Zadania przewozowe kolei na tle sytuacji transportowej w roku 1980
Olejniczak R.
 
Zagadnienie taryf towarowych w zintegrowanym systemie transportowym
Pierzankowski R.
 
Regularność biegu pociągów a przyczyny opóźnień
Nędza K.
 
Zakres odpowiedzialności kolei za opóźnienia pociągów
Bronowski T.
 
 
Modyfikacja zasad międzynarodowego znakowania wagonów towarowych
Masikowski Cz.
 
Zastosowanie artykułu 39 DKP na stacji portowej
Kubik A.
   
Podłoże tragicznego wypadku
Hubacz M.
 
Podstawowe problemy pracy DRKP Poznań
Pajdak Z.
 
Przesyłki ekspresowe w komunikacji SMPS – ustalanie należności przewozowych
Twardy F.
 
 
3/1980
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Zakres unormowania
Kolarski A.
 
Propozycje modyfikacji procesów technologicznych pracy stacji
Świetlik B.
 
Zastosowanie informatyki przy określaniu i optymalizacji liczby torów na stacjach osobowych
Gruszczyński R.
 
Doskonalenie analizy pasażerskich potrzeb przewozowych
Panków M.
 
Tendencje rozwoju komunikacji pasażerskiej w dużych aglomeracjach
Wyszomirski O.
 
Działalność PPUK na rzecz podniesienia jakości usług świadczonych przez PKP
Piszczorowicz D.
 
Szczególne warunki przewozu towarów w kontenerach na podstawie SMGS
Żółciński Z.
 
Przestrzeganie przepisów dewizowych przy wydawaniu przesyłek międzynarodowych
Konopko W.
 
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK
 
 
4/1980
 
Rozmawiamy o pracy i problemach PKP. Wywiad z dyrektorem kopalni węgla kamiennego „Ziemowit” mgr inż. Wiktorem Woźniakiem
 
Propozycje modyfikacji procesów technologicznych pracy stacji – część II
Świetlik B.
 
Koncepcja zmian w organizacji ruchu pasażerskiego w Katowickim Węźle Kolejowym
Bednarczyk M.
 
Przewozy pasażerskie na terenie DRKP Nowy Sącz
Głąbiński A.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie w dużych aglomeracjach miejskich
Werbachowski S.
   
Przesyłki bagażowe w komunikacji CIV – przykłady ustalania należności przewozowych
Twardy F.
 
Marszrutowe i wahadłowe przewozy surowców i produktów naftowych
Medeński W.
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Obowiązek przewozu
Kolarski A.
 
Taryfa jako narzędzie racjonalizacji przewozów
Zadrużna J.
 
 
5/1980
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Uwagi do kilku wybranych kwestii
Sośniak M.
 
Pasażerska komunikacja międzynarodowa w rozkładzie jazdy 1980/1981
Górski S.
 
Wstępna analiza opóźnień pierwotnych pociągów pasażerskich na przykładzie stacji osobowej Kraków Główny
Kogutowski R.
 
Wyniki działalności pracowników drużyn konduktorskich, rewizorów pociągów oraz osób upoważnionych do kontroli
 
Poszukiwanie optymalnych połączeń punktów ładunkowych z układem linii i stacji węzła kolejowego
Gruszczyński R.
 
Automatyzacja sporządzania sprawozdań z przejścia wagonów towarowych (R-41) w Południowej DOKP
Nędza K., Stoch S.
 
Bezpieczeństwo ruchu na przejściach kolejowych
Marcinkowski K.
 
Wykazy racjonalnych kierunków przewozu jako czynnik efektywności gospodarowania
Okienczyc D.
 
Przemysł – przewoźnik, problem stale aktualny
 
Działo się przed 35 laty…
 
Transportochłonność w gospodarce narodowej a potrzeby transportu w świetle jego obecnego stanu
 
 
6/1980
 
Przygotowanie stacji kolejowych do wzmożonych przewozów letnich
Szczurkiewicz M.
 
Przedsięwzięcia mające na celu sprawny wywóz węgla ze Śląska
 
Podstawowe założenia i uwarunkowania rozwoju przewozów ładunków i pasażerów
Olejniczak R.
 
Wspólne używanie kontenerów wielkich w przewozach między państwami członkowskimi RWPG
Tymoszuk J.
 
Kolej w obsłudze aglomeracji krakowskiej
Rynkiewicz W.
 
Pracownia Organizacji i Technologii Pracy Stacji
Piszczek J.
 
INTERWAG – Z doświadczeń wdrożenia systemu
Zientek Z.
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Zmiana umowy przewozu
Zadróżna M.
 
 
7-8/1980
 
Jesienny szczyt przewozowy 1980 r.
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu
Górski W.
 
Poprawa warunków podróżowania między dużymi miastami
Panków M.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie na terenie DRKP Rzeszów
Niewczas A.
 
Przesyłki ekspresowe w komunikacji TIEx – przykłady ustalania należności
Twardy F.
 
Koncentracja pracy rozrządowej na głównych stacjach Śląskiej DOKP
Fojcik E.
 
Rola i zadania instruktora ruchu w systemie szkolenia
Organistka Cz.
 
Wpływ oporów ruchu na wybór koncepcji automatyzacji stacji rozrządowych
Kapiszewski L.
 
Porty – specyficzne ogniwo systemu transportowego
 
Jak uniknąć dużych kosztów dewizowych w razie przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki międzynarodowej?
Olkowska B.

Stosowanie jednostek ładunkowych warunkiem usprawnienia przeładunków
Niewiadomska W.
 
 
9/1980
 
Aktualne problemy racjonalizacji przewozów
Adamczyk S.
 
Projekt zunifikowanego prawa przewozowego. Refleksje na temat użytej terminologii
Dominiczak Z.
 
Zasady współpracy PKP i PWSiR „Wars” w eksploatacji wagonów sypialnych i restauracyjnych
Kolarski A., Piekarska L.
 
Kolej w pasażerskiej obsłudze aglomeracji gdańskiej
Godzieba T., Panków M.
 
Możliwości ograniczenia pracy kolei poprzez intensyfikację wykorzystania lokalnych materiałów budowlanych
Bozoki S.
 
Organizacja pracy zmodernizowanego węzła kolejowego Lublin
Kalicki R.
 
Wykorzystanie modeli symulacyjnych do określenia parametrów eksploatacyjnych systemu kolejowego
Król Z.
 
Eksploatacja kolei a problemy paliwowo-energetyczne
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Transport kolejowy w budownictwie” Katowice – Wisła 11-12 kwietnia 1980 r.
 
 
10/1980
 
Reforma „Taryfy towarowej PKP”
Żółciński Z.
 
Problem odpowiedzialności przewoźnika towarów
Okolski J., Piekarska L.
 
Aktualne i wymagane działania na rzecz wywozu węgla z terenu Śląskiej DOKP
Trojan J.
 
Założenia rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 1981 / 1983
Zajączkowski E.
 
Zima u progu stacji
Waśniewski H.
 
Współczynnik pracy manewrowej – propozycje zmian obliczania
Błaszczak J.
 
Przesyłki dzikiej zwierzyny ubitej
Bronowski T.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce wagonami
Masikowski Cz.
 
 
11-12/1980
 
Praca transportu kolejowego w warunkach 5-dniowego tygodnia pracy
Kaczmarek B., Kożuchowski K., Wyszyński W.
 
Bezpieczeństwo ruchu na PKP w I półroczu 1980 r.
 
Organizacja ruchu towarowego w rozkładzie jazdy 1981/1983
Sawicki D.
 
Ocena pasażerskiego lata 1980
Szczurkiewicz M.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie na terenie DRKP Wałbrzych
Dobrowolski S.
 
Prawo własności środków transportowych eksploatowanych w systemie wspólnego parku
Goryszewski H.
 
Doskonalenie systemów przewozu koleją węgla opałowego
Sala T.
 
O poprawę jakości przewozów międzynarodowych
Hajduga S.
 
Odszkodowanie za szkody powstałe podczas przewozu przesyłek w komunikacji wewnętrznej PKP
Górka M.
 
Wnioski z oceny dotychczasowych działań podejmowanych przeciwko uszkodzeniom wagonów
 
Zapobieganie uszkodzeniom wagonów towarowych na terenie DRKP w Szczecinie
Gil A.
 
TOPS na kolejach brytyjskich
Łaszkiewicz R.
 
Działania SITK w I półroczu 1980 r.