1/1979
 
Trudny początek roku
 
Zadania przewozowe kolei w roku 1979
Sacewicz M.
 
Transport kolejowy we współpracy krajów członkowskich RWPG
Kubis A.
 
Służba ruchu w obliczu swoich zadań
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Gdyni – wywiad
 
Kolejowe przewozy pasażerskie – tendencje zmian i kierunki doskonalenia
Panków M.
 
Unifikacja konwencji berneńskich o przewozie osób i bagażu kolejami i o odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnego
Kwiatkowska K.
 
Kontroler w służbie ruchu
Guzowski B.
 
 
2/1979
 
PKP w obsłudze transportowej budownictwa
Sak J., Zaremba M.
 
Znaczenie systemów transportowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb przewozowych gospodarki narodowej
 
Światowe tendencje doskonalenia kolejowych przewozów pasażerskich
Brzostowski A., Krawczyk S.
 
Główne warunki zastosowania transportu kolejowego dla obsługi nowo powstających i rozbudowywanych zakładów
Werbachowski S.
 
Problemy likwidacji słabo obciążonych linii kolejowych
Adamczyk S.
 
Ewolucja pojęcia reklamacji kolejowej w postępowaniu spornym
Piekarska L.
 
Rola taryf w procesie integracji systemu transportowego (Sympozjum OBET)
Goryszewski H.J.
 
Pod Pomiechówkiem
Ryński W.
   
 
3/1979
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Kielcach
 
Pasażerskie przewozy dalekobieżne – pierwsze macierze przemieszczeń międzyregionalnych, ich przeznaczenie i sposoby wykorzystania
Krawczyk S.
 
Zwroty należności za bilety na przejazd – problem do przedyskutowania
Robalska I.
 
Wagony towarowe specjalnego przeznaczenia i ich eksploatacja
Masikowski Cz.
 
Dostawy taboru dla PKP w roku 1979
Jagiełło A.
 
Odpowiedzialność za prawidłowe ładowanie przesyłek wagonowych
Świderski F.
 
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty struktury zarządzania kolejami dojazdowymi
Rosner K.
 
Nowe perspektywy dla kolei Stanów Zjednoczonych Ameryki
Leśniak K.
 
 
4/1979
 
Zagospodarowanie Wisły
Tomasiewicz J.
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Lesznie
 
System informatyczny TRANSPO
Mysłowski K.
 
Informatyczne systemy kierowania procesem eksploatacyjno-przewozowym na niektórych kolejach europejskich – część I
Masikowski Cz.
 
Refleksje w zakresie szkolenia w służbie ruchu
Kazimierczuk J.
 
Jak zaspokajać potrzeby przewozowe podróżnych w relacjach południe – północ
Lechicka M.
 
Ekonomika transportu kolejowego w programie SGPiS
Liberadzki B.
 
Administracja kolejowa w Gdańsku do roku 1919
Mierzyński J.
 
Z kolejowej retroteki – konstrukcja wagonów osobowych
 
   
5/1979
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Bydgoszczy
 
Organizacja przewozów węgla transportem kolejowym w Zagłębiu Górnośląskim
Dziadek S.
 
Dysproporcje w strukturze przestrzennej sieci PKP w relacjach między miastami wojewódzkimi
Zamkowska S.
 
Informatyczne systemy kierowania procesem eksploatacyjno-przewozowym na niektórych kolejach europejskich – część I
Masikowski Cz.
 
Najem wagonów towarowych PKP jako szczególna forma używania środków transportowych
Piekarska L.
 
Przedawizacja jako ważny czynnik we współpracy z usługobiorcami kolei
Skorupski R.
 
Trudności przewozowe na stacji granicznej Zebrzydowice
Tchurzewski F.
 
 
6/1979
 
Zadania przewozowe na rok 1979
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Opolu
 
Przewozy międzynarodowe. Charakterystyka rozwoju, struktura wewnętrzna i warunki podróżowania
Pieniążkiewicz K.
 
Tragedia pod Ełkiem
Ryński W.
 
Pojęcie wagi towaru w „Taryfie towarowej PKP”
Kmieć A.
 
Przesyłki ekspresowe
Bukowska M.
 
Zmiany strukturalne na kolejach wąskotorowych PKP
Bozoki S.
 
 
7-8/1979
 
XV-lecie OPW
 
System MOSP nowoczesnym narzędziem analizy i doskonalenia pracy pasażerskich stacji postojowych
Szewczyk H.
 
Ruch towarowy w nowym rozkładzie jazdy pociągów
Sawicki D.
O pracy pociągów wahadłowych
Powała A.
 
Chrońmy wagony przed uszkodzeniami
Joński J.
 
System INTERWAG narzędziem w bieżącej pracy kolei
Wrotek Cz.
 
Znaczenie danych listu przewozowego dla rozliczeń międzynarodowych
Olkowska B.
 
Odpłatność za czas pobytu wagonu u klienta
Piaszczyk Z.
 
Krytyczne godziny doby a wypadki kolejowe
Pietrzak M., Sawicka M.
 
Setna rocznica powstania administracji kolejowej w Słupsku
Mierzyński J.
 
Współpraca kolei z administracją celną w okręgu szczecińskim
Gil A.
 
Program mechanizacji stacji rozrządowych PKP
Nemec J.
 
Zadania transportu w drugim półroczu 1979
 
 
9/1979
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Słupsku
 
Organizacja odprawy osób na przystankach osobowych Północnej DOKP
Mielke H., Sienkiewicz D.
 
Graficzno-analityczne określanie dopuszczalnej prędkości napychania składów pociągowych na górkę rozrządczą
Wituszyński K.
 
Prawo zmiany umowy przewozu na podstawie SMGS
Żółciński Z.
 
Obliczanie przewoźnego za przesyłki wagonowe przy ograniczonym nacisku osi na szyny
Krzyżewski J.
 
Motywacja a efekty pracy
Biedunkiewicz B.
 
Zmiany przepisów RIC
   
 
10/1979
 
XXX-lecie WKiŁ
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Warszawie
 
Narzędzia ekonomiczne w racjonalizacji przewozów – fundusz transportowy
Michalski Cz.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie na terenie DRKP Bielsko-Biała
Tatara A.
 
Uwagi w sprawie zdolności przetwórczej grupy torów kierunkowych na stacji
Zalewski P.
 
Próba oceny sprawności zarządzania na węźle PKP Gliwice
Biedunkiewicz B.
 
Procedura zmiany umowy przewozu na podstawie SMGS
Zółciński Z.
 
Umowa o przewóz koleją przesyłek towarowych w komunikacji krajowej
Bućko J.
 
 
11-12/1979
 
60-lecie działalności SITK
 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Szczecinie
 
Fundusz transportowy – źródło ujawniania nieracjonalnych przewozów ładunków
Michalski Cz.
 
Rzut oka na problemy prawne kolejowej obsługi portów morskich
Goryszewski H.J.
 
Założenia rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na okres od 1 czerwca 1980 r. do 30 maja 1981 r.
Zajączkowski E.
 
Kolejowe przewozy pasażerskie na terenie DRKP Olsztyn
Antoszkiewicz I.
 
Dotychczasowa rola CMK w procesie przewozów towarowych
Sawicki D.
 
Automatyzacja stacji rozrządowych na kolejach francuskich
Bartczak M.
 
Systemy prawne i taryfowe w międzynarodowych towarowych przewozach kolejowych
Godlewski J.
 
Prawne unormowanie terminu dostawy przesyłki towarowej
Kolarski A.
   
Działanie narzędzi taryfowych dla lepszego wykorzystania ładowności wagonów
Hajduga S.
 
Prowokacyjny projekt kolei granicznej
Mierzyński J.
 
Zaginięcie przesyłki w czasie przewozu
Świderski F.